Wypełnij formularz

W celu zaproponowania najkorzystniejszej oferty, będziemy potrzebować jeszcze kilka informacji o Twoim przejeździe. Zajmie Ci to dosłownie minutę, a my oddzwonimy w ciągu 24 godzin!

Dziękujemy!

Zgłoszenie zostało wysłane. W ciągu kilku godzin zgłosimy się do Ciebie!

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ LUXADA.PL

z dnia 27 lipca 2015 roku

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. LUXADA – firma Arkadiusz Budźko “LUXADA” z siedzibą Ul. Krapkowicka 63a 47-320 Krapkowice, NIP 7551656941.
 2. Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem luxada.pl
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Rezerwacji poprzez stronę internetową;
 5. KodeksCywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Ustawao świadczeni usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204)
 7. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy przewozu, określające w szczególności trasę, osobę mającą zostać przewiezioną oraz termin przewozu.

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1. LUXADA oświadcza, iż posiada uprawnienia do przewozu osób i mienia. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr 00077/F3/09 oraz Licencję wydaną przez Ministra Infrastruktury Nr 0000831.

2.2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.luxada.pl

2.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz rezerwacji usługi przewozu osób.

2.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.5. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony, a w szczególności warunki i zasady dokonywania rezerwacji przewozu osób dokonywanych przez firmę LUXADA.

2.6. Użytkownik korzystający ze strony jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

2.7. LUXADA informuje, iż zawartość strony chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz firmy LUXADA bądź firm i osób uprawnionych (partnerów handlowych). Tym samym żadna część strony ( w tym teksty, dokumenty, pliki, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody firmy LUXADA.

2.8. Korzystanie ze strony internetowej w tym modułu rezerwacji przewozów oraz formularzy kontaktowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa luxada.pl jest wykonana w technologii responsywnej i automatycznie dopasowuje się do rozdzielczości ekranu.
 2. b) posiadania aktywnego adresu e-mail (w celu otrzymania potwierdzenia rezerwacji).

2.9. W celu korzystania ze strony internetowej i modułu rezerwacji przewozu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.10. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej pod adresem www.luxada.pl. Istnieje możliwość jego pobrania oraz sporządzenia wydruku.

2.11. Z uwagi na specyfikę działalności firmy LUXADA czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.luxada.pl. Umowę przewozu reguluje REGULAMIN PRZEWOZU dostępny na stronie internetowej.

 

2.12. LUXADA informuje, iż prowadzi przewozy osób i mienia z i do miejsc określonych na stronie.

III. Zasady korzystania z modułu rezerwacji przewozu

3.1. Skorzystanie z modułu rezerwacji przewozu nie jest objęte obowiązkiem rejestracji.

3.2 Rezerwacja przewozu wymaga podania we właściwych polach formularza dostępnego na stronie internetowej firmy LUXADA następujących danych:

 1. a) imienia i nazwiska osoby rezerwującej przewóz,
 2. b) nr telefonu kontaktowego,
 3. c) adres e-mail,
 4. d) ilość osób, których ma dotyczyć przewóz,
 5. e) skąd należy odebrać przewożone osoby z uwzględnieniem takich danych jak miasto, ulica i kod pocztowy,
 6. f) dokąd należy przewieźć zgłoszone osoby z uwzględnieniem takich danych jak miasto, ulica i kod pocztowy,
 7. g) datę wyjazdu (dzień, miesiąc, rok)
 8. h) ewentualne informacje dodatkowe

3.3. Rezerwacja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i zaakceptowanie formularza, udostępnianego na stronie LUXADA. Prawidłowe wypełnienie oznacza wypełnienie wszystkich pól, przy których znajduje się gwiazdka.

 1. Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

3.5. LUXADA może pozbawić Klienta prawa do korzystania z modułu Rezerwacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie Rezerwacji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem modułu Rezerwacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które mogą zostać uznane przez LUXADA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy LUXADA.

3.6. Użytkownik, w myśl art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit.b zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a tym samym do korzystania ze strony LUXADA w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Procedura dokonaniaRezerwacji Busa

4.1. W celu dokonania rezerwacji przewozu osób za pośrednictwem strony internetowej LUXADA należy wejść na stronę www.luxada.pl/rezerwacja uzupełnić formularz zgodnie z instrukcją zawarta w punkcie 3.2, a następnie kliknąć na polecenie „Wyślij”.

4.2. W trakcie składania Rezerwacji – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

4.3. W celu wysłania Rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

4.4. Na podany adres mailowy w ciągu 8 godzin roboczych zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.

4.5 W sytuacji, gdy LUXADA w danym terminie nie będzie miała możliwości zapewnić transportu, na które Klient złożył rezerwację Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie 8 godzin roboczych. Dopiero potwierdzenie Rezerwacji przez LUXADA jest jej przyjęciem.

4.6. Wysłanie przez Klienta Rezerwacji stanowi oświadczenie woli zawarcia z LUXADA umowy przewozu, zgodnie z treścią Regulaminu Przewozu.

4.7. Przyjmuje się, iż Klient zawiera umowę z firmą LUXADA w języku polskim.

 1. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny przewozów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego

Bank: Bank Zachodni WBK S.A; SWIFT: WBKPPLPP
Konto: PL 98 1090 2239 0000 0001 1144 2731

 1. d) gotówką u kierowcy przed rozpoczęciem podróży.

5.3. Przy przewozie grupy składającej się z co najmniej 3 osób LUXADA pobiera zaliczkę w wysokości połowy łącznej kwoty przewozu. Zaliczkę należy uiścić przelewem na numer konta bankowego PL 98 1090 2239 0000 0001 1144 2731 lub w biurze firmy LUXADA. O konieczności uiszczenia zaliczki LUXADA informuje drogą telefoniczną smsową lub mailową.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klient może zrezygnować z planowanego przewozu w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed planowanym odjazdem. O fakcie odwołania rezerwacji należy poinformować firmę LUXADA przy pomocy poczty elektronicznej na adres: luxada@luxada.pl lub telefonicznie na jeden z numerów podanych na stronie internetowej firmy LUXADA.

6.2 W przypadku nieodwołania przewozu we wskazanym w punkcie wyżej terminie zaliczka nie jest Klientowi zwracana.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. LUXADA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania modułu rezerwacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów i Użytkowników.

7.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę LUXADA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej firmy LUXADA.

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej firmy LUXADA.

7.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony.

7.5. LUXADA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Ochrona prywatności

8.1. LUXADA jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez firmę LUXADA wyłącznie w celu świadczenia usług będących przedmiotem jej działalności. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

8.2. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8.3. Klienci mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Klient posiada uprawnienie wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

8.4. LUXADA zobowiązuje się chronić dane osobowe Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

8.5. Tematyka ochrony prywatności została szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie www.luxada.pl

 1. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej firmy LUXADA.

 

 

 

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.luxada.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).

2. Firma LUXADA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających serwis internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Luxada.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku, gdy Klienci dokonują rezerwacji przejazdu za pośrednictwem formularza zamówieniowego i kontaktowego.

3. W przypadku rezerwacji przejazdu w serwisie, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

4. Podczas korzystania ze stron internetowych serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym serwisie internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rezerwacji przejazdu w serwisie, dane Klientów wykorzystywane są w celu realizacji usługi przewozu, a także w celach marketingowych, jeżeli klient wyrazi na to zgodę, obejmujących przesyłanie informacji drogą internetową lub telefoniczną.

2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem.

3. W przypadku dokonania rezerwacji w Serwisie dane osobowe mogą być przekazane innej firmie transportowej w celu zrealizowania przez tą firmę usługi przewozu. Dane osobowe przekazywane są innej firmie tylko w przypadku kiedy firma Luxada nie może zrealizować danego zlecenia np. z przyczyn technicznych, logistycznych lub awarii pojazdu itp.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez luxada.pl na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez luxada.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

2. Luxada.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Luxada.pl wykorzystuje Cookies własne w celu: analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze Strony Internetowej www.luxada.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Luxada.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu, mapy wskazującej lokalizację biura firmy Luxada oraz map prezentujących miejscowości w których firma Luxada świadczy swoje usługi, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

7. Luxada.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez luxada.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Luxada.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Luxada.pl za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy firmy Luxada.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. Klient ma możliwość modyfikacji lub usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Firma Luxada może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez firmę Luxada roszczeń od danego Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym firma Luxada poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: luxada@luxada.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2015 r.

Regulamin przewozów

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) LUXADA – firma Arkadiusz Budźko “LUXADA” z siedzibą ul. Krapkowicka 63a, 47-320 Obrowiec, NIP 7551656941
b) Przewoźnik – firma LUXADA wykonująca przewóz pasażerów na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr 00077/F3/09 oraz Licencji wydanej przez Ministra Infrastruktury nr LC0005504;
c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy LUXADA na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu;
d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;

2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

3. PASAŻER

3.1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu;
3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a) złożenia bagażu do luków bagażowych;
b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
e) zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko, telefon i adres zamieszkania

3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
· dzieci do 15 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej (rodzica bądź prawnego opiekuna),
· osoby w wieku od 15 do 18 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać „Upoważnienie do przewozu niepełnoletniego pasażera” podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.6. Pasażer obowiązany jest potwierdzić wyjazd 24 godziny przed odjazdem. W przypadku braku potwierdzenia wyjazdu w wyżej wymienionym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
3.7. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.8. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.9. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy LUXADA.
3.10. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 3 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze do 35 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą po uzyskaniu zgody od pracowników biura firmy LUXADA.
4.4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
4.7. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.
4.8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
4.9. Zabrania się przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zakazu opisanego w niniejszym punkcie.
4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
4.12. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu oplata w wysokości od 20 do 100 PLN za sztukę (w zależności od gabarytu bagażu). Wysokość opłaty za nadbagaż ustalana jest pomiędzy pasażerem, a pracownikiem biura firmy LUXADA. Załoga pojazdu nie jest upoważniona do podejmowania decyzji odnośnie wysokości opłaty za nadbagaż.
4.13. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania nadbagażu w przypadku zbyt dużej jego wagi lub braku miejsca w luku bagażowym.

5. UMOWA PRZEWOZU

5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz,
5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź bezpośrednio u kierowcy,
5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5.4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.luxada.pl.
5.5. Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
5.6. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia,
c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

8. DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki:

Chcesz zarezerować przejazd? Kliknij w przycisk obok!
Zadzwoń