Wypełnij formularz

W celu zaproponowania najkorzystniejszej oferty, będziemy potrzebować jeszcze kilka informacji o Twoim przejeździe. Zajmie Ci to dosłownie minutę, a my oddzwonimy w ciągu 24 godzin!

Dziękujemy!

Zgłoszenie zostało wysłane. W ciągu kilku godzin zgłosimy się do Ciebie!

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

1.1.            Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2.            Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a)     LUXADA – firma Arkadiusz Budźko “LUXADA” z siedzibą ul. Krapkowicka 63a, 47-320 Obrowiec, NIP 7551656941
b)     Przewoźnik – firma LUXADA wykonująca przewóz pasażerów na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr 00077/F3/09 oraz Licencji wydanej przez Ministra Infrastruktury nr LC0005504;
c)     Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy LUXADA na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu;
d)     Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2.2. Przewoźnik zobowiązuje  się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został  wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny  za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz  dokonać zmiany pojazdu.
2.5  W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a)    nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;
b)    znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
c)    zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
d)    zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów
e)    nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;

2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

3. PASAŻER

3.1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną  wyjazdu;
3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a) złożenia  bagażu do luków bagażowych;
b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
e) zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko, telefon i adres zamieszkania

3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
·       dzieci do 15 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej (rodzica bądź prawnego opiekuna),
·       osoby w wieku od 15 do 18 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać „Upoważnienie do przewozu niepełnoletniego pasażera” podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.6. Pasażer obowiązany jest potwierdzić wyjazd 24 godziny przed odjazdem. W przypadku braku potwierdzenia wyjazdu w wyżej wymienionym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
3.7. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.8. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.9. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy LUXADA.
3.10. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 3 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze do 35 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą po uzyskaniu zgody od pracowników biura firmy LUXADA.
4.4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
4.7. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.
4.8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
4.9. Zabrania się przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zakazu opisanego w niniejszym punkcie.
4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
4.12. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu oplata w wysokości od 20 do 100 PLN  za  sztukę (w zależności od gabarytu bagażu). Wysokość opłaty za nadbagaż ustalana jest pomiędzy pasażerem, a pracownikiem biura firmy LUXADA. Załoga pojazdu nie jest upoważniona do podejmowania decyzji odnośnie wysokości opłaty za nadbagaż.
4.13. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania nadbagażu w przypadku zbyt dużej jego wagi lub braku miejsca w luku bagażowym. 

5. UMOWA PRZEWOZU

5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz,
5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź bezpośrednio u kierowcy,
5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5.4.  Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.luxada.pl.
5.5.  Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
5.6. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni  od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia,
c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

a)      ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
b)      ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki: 

 

Chcesz zarezerować przejazd? Kliknij w przycisk obok!
Zadzwoń