REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ LUXADA.PL

z dnia 25 listopada 2018 roku

Definicje:

 1. Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. LUXADA – firma prowadzona przez Arkadiusza Budźko pod nazwą Arkadiusz Budźko “LUXADA” z siedzibą w Obrowiec, ul. Krapkowicka 63a 47-320 Obrowiec, NIP 7551656941, REGON 160238750,
 2. Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem luxada.pl,
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową luxada.pl,
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Rezerwacji poprzez stronę internetową,
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
 6. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Ustawa o świadczeni usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 8. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy przewozu, określające w szczególności trasę, osobę mającą zostać przewiezioną oraz termin przewozu.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin:
  1. określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz rezerwacji usługi przewozu osób, określa warunki korzystania ze strony, a w szczególności warunki i zasady dokonywania rezerwacji przewozu osób dokonywanych przez firmę LUXADA,
  2. jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. LUXADA oświadcza, iż:
   1. posiada uprawnienia do przewozu osób i mienia,
   2. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr 00077/F3/09,
   3. Licencję wydaną przez Ministra Infrastruktury Nr 0000831.
 3. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej pod adresem www.luxada.pl. Istnieje możliwość jego pobrania oraz sporządzenia wydruku.
 4. Strona internetowa dostępna jest w domenie internetowej www.luxada.pl
 5. Użytkownik korzystający ze strony jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 6. LUXADA informuje, iż zawartość strony chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz firmy LUXADA bądź firm i osób uprawnionych (partnerów handlowych), tym samym żadna część strony (w tym teksty, dokumenty, pliki, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody firmy LUXADA.

§ 2.

 1. Korzystanie ze strony internetowej, w tym z modułu rezerwacji przewozów oraz formularzy kontaktowych, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa luxada.pl jest wykonana w technologii responsywnej i automatycznie dopasowuje się do rozdzielczości ekranu,
  2. posiadania aktywnego adresu e-mail (w celu otrzymania potwierdzenia rezerwacji).
 2. W celu korzystania ze strony internetowej i modułu rezerwacji przewozu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

§ 3.

 1. LUXADA informuje, iż prowadzi przewozy osób i mienia z i do miejsc określonych na stronie.
 2. Z uwagi na specyfikę działalności firmy LUXADA czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.luxada.pl.
 3. Umowę przewozu reguluje REGULAMIN PRZEWOZU dostępny na stronie internetowej.

§ 4.

Zasady korzystania z modułu rezerwacji przewozu

 1. Skorzystanie z modułu rezerwacji przewozu nie jest objęte obowiązkiem rejestracji.
 2. Rezerwacja przewozu wymaga podania we właściwych polach formularza dostępnego na stronie internetowej firmy LUXADA następujących danych:
 1. imienia i nazwiska osoby rezerwującej przewóz,
 2. nr telefonu kontaktowego,
 3. adres e-mail,
 4. ilość osób, których ma dotyczyć przewóz,
 5. skąd należy odebrać przewożone osoby z uwzględnieniem takich danych jak miasto, ulica i kod pocztowy,
 6. dokąd należy przewieźć zgłoszone osoby z uwzględnieniem takich danych jak miasto, ulica i kod pocztowy,
 7. datę wyjazdu (dzień, miesiąc, rok),
 8. ewentualne informacje dodatkowe.
 1. Rezerwacja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i zaakceptowanie formularza, udostępnianego na stronie LUXADA. Prawidłowe wypełnienie oznacza wypełnienie wszystkich pól, przy których znajduje się gwiazdka.
 2. Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

§ 5.

 1. LUXADA może pozbawić Klienta prawa do korzystania z modułu Rezerwacji, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie Rezerwacji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem modułu Rezerwacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 3. dopuści się innych zachowań, które mogą zostać uznane przez LUXADA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy LUXADA.
 1. Użytkownik, w myśl art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a tym samym do korzystania ze strony LUXADA w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 6.

Procedura dokonania Rezerwacji Busa

 1. W celu dokonania rezerwacji przewozu osób za pośrednictwem strony internetowej LUXADA należy wejść na stronę www.luxada.pl/rezerwacja uzupełnić formularz zgodnie z instrukcją zawarta w punkcie 3.2, a następnie kliknąć na polecenie „Wyślij”.
 2. W trakcie składania Rezerwacji – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
 3. W celu wysłania Rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.
 4. Na podany adres mailowy w ciągu 8 godzin roboczych zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
 5. W sytuacji, gdy LUXADA w danym terminie nie będzie miała możliwości zapewnić transportu, na które Klient złożył rezerwację Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie 8 godzin roboczych. Dopiero potwierdzenie Rezerwacji przez LUXADA jest jej przyjęciem.
 6. Wysłanie przez Klienta Rezerwacji stanowi oświadczenie woli zawarcia z LUXADA umowy przewozu, zgodnie z treścią Regulaminu Przewozu.
 7. Przyjmuje się, iż Klient zawiera umowę z firmą LUXADA w języku polskim.

§ 7.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny przewozów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego Banku Zachodniego WBK S.A:

SWIFT: WBKPPLPP
Konto: PL 98 1090 2239 0000 0001 1144 2731

  1. gotówką u kierowcy przed rozpoczęciem podróży.
 1. Przy przewozie grupy składającej się z co najmniej 3 osób LUXADA pobiera zaliczkę
  w wysokości połowy łącznej kwoty przewozu. Zaliczkę należy uiścić przelewem na numer konta bankowego PL 98 1090 2239 0000 0001 1144 2731 lub w biurze firmy LUXADA. O konieczności uiszczenia zaliczki LUXADA informuje drogą telefoniczną smsową lub mailową.

§ 8.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient może zrezygnować z planowanego przewozu w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed planowanym odjazdem.
 2. O fakcie odwołania rezerwacji należy poinformować firmę LUXADA przy pomocy poczty elektronicznej na adres: luxada@luxada.pl lub telefonicznie na jeden z numerów podanych na stronie internetowej firmy LUXADA.
 3. W przypadku nieodwołania przewozu we wskazanym w punkcie wyżej terminie zaliczka nie jest Klientowi zwracana.

§ 9.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. LUXADA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania modułu rezerwacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów i Użytkowników.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę LUXADA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej firmy LUXADA.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej firmy LUXADA.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony.
 5. LUXADA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10.

Ochrona prywatności i klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) pozyskanych i przetwarzanych przez LUXADA poprzez stronę internetową oraz przekazanych w korespondencji, w tym korespondencji poprzez adres e-mail, w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, jest LUXADA.
 2. LUXADA w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę LUXADA wyłącznie w celu świadczenia usług będących przedmiotem jej działalności. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Mogą się Państwo skontaktować z LUXADĄ w następujący sposób:
 1. listownie na adres: LUXADA ul. Krapkowicka 63a, 47-320 Obrowiec,

 2. przez e-mail: luxada@luxada.pl,

 3. telefonicznie: (+48) 888 999 143, (+48) 77 543 15 67.

 1. LUXADA informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być następujące przepisy RODO:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) – jeżeli przekazane przez Klienta dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której jest stroną;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) – jeżeli wynika to z wymogów ustawowych, tj. konieczne jest do wypełnienia przez LUXADĘ obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, np. związanych z obsługiwaniem reklamacji,
 4. art. 6 ust. 1 lit. d) – jeżeli przetwarzanie przekazanych przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do ochrony jego żywotnych interesów,
 5. art. 6 ust. 1 lit. e) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 6. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów LUXADY;
 7. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie danych szczególnych kategorii jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. LUXADA może przetwarzać pozyskane od Klienta dane osobowe w następujących celach:
 1. w celach wskazanych w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody – w takim przypadku Klient może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że LUXADA nie będzie przetwarzać danych Klientów w celach wskazanych w zgodzie;
 2. w celu skierowania do Klienta odpowiedzi zgodnie z prośbami wskazanymi w korespondencji;
 3. w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
 4. w celu przestrzegania przez LUXADA przepisów prawa;
 5. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu stosunku prawnego poprzez przekazanie danych Klienta np.: do biura informacji gospodarczej;
 6. w innych prawnie uzasadnionych celach;
 7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.
 2. W celu ułatwienia wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z LUXADA, w szczególności kierowanie korespondencji na adres e-mail:  luxada@luxada.pl.
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do tożsamości Klienta przy składaniu ww. żądań, administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Klienta, może on skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Klienta danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji jest dobrowolne i jest związane z prowadzeniem korespondencji z LUXADA. Niepodanie przez Klienta danych niezbędnych do korespondencji, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez LUXADA zapytań np.: obsługi reklamacji.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 8. W przypadku udostępnienia przez Klienta do LUXADY danych osobowych innych osób, LUXADA prosi o poinformowanie tych osób:
  1. o fakcie i zakresie przekazania do LUXADY danych osobowych dotyczących tych osób;
  2. o tym, że LUXADA jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
  3. o tym, że źródłem, od którego LUXADA pozyskała dane osób trzecich jest Klient.
 1. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. LUXADA zobowiązuje się chronić dane osobowe Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 3. Tematyka ochrony prywatności została szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie www.luxada.pl

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej firmy LUXADA.
Chcesz zarezerować przejazd? Kliknij w przycisk obok!
Zadzwoń