REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ LUXADA.PL

z dnia 12 lipca 2022 roku

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. LUXADA – firma Bronisław Rzeżacz „CHAMPION” z siedzibą Ul. Dworcowa 9, 47-208 Długomiłowice, NIP 7490009318.
 2. Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem luxada.pl
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Rezerwacji poprzez stronę internetową;
 5. KodeksCywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Ustawao świadczeni usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204)
 7. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy przewozu, określające w szczególności trasę, osobę mającą zostać przewiezioną oraz termin przewozu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. LUXADA oświadcza, iż posiada uprawnienia do przewozu osób i mienia. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr 00205/F3/02 oraz Licencję wydaną przez Ministra Infrastruktury Nr 0000319.

2.2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.luxada.pl

2.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz rezerwacji usługi przewozu osób.

2.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.5. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony, a w szczególności warunki i zasady dokonywania rezerwacji przewozu osób dokonywanych przez firmę LUXADA.

2.6. Użytkownik korzystający ze strony jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

2.7. LUXADA informuje, iż zawartość strony chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz firmy LUXADA bądź firm i osób uprawnionych (partnerów handlowych). Tym samym żadna część strony ( w tym teksty, dokumenty, pliki, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody firmy LUXADA.

2.8. Korzystanie ze strony internetowej w tym modułu rezerwacji przewozów oraz formularzy kontaktowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa luxada.pl jest wykonana w technologii responsywnej i automatycznie dopasowuje się do rozdzielczości ekranu.
 2. b) posiadania aktywnego adresu e-mail (w celu otrzymania potwierdzenia rezerwacji).

2.9. W celu korzystania ze strony internetowej i modułu rezerwacji przewozu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.10. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej pod adresem www.luxada.pl. Istnieje możliwość jego pobrania oraz sporządzenia wydruku.

2.11. Z uwagi na specyfikę działalności firmy LUXADA czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.luxada.pl. Umowę przewozu reguluje REGULAMIN PRZEWOZU dostępny na stronie internetowej.

2.12. LUXADA informuje, iż prowadzi przewozy osób i mienia z i do miejsc określonych na stronie.

3. Procedura dokonania Rezerwacji Busa

3.1. W celu dokonania rezerwacji przewozu osób za pośrednictwem strony internetowej LUXADA należy wejść na stronę www.luxada.pl/kontakt uzupełnić formularz podając: imię i nazwisko, e-mail, datę wyjazdu, dokładny adres wyjazdu oraz adres przyjazdu, a następnie kliknąć na polecenie „Wyślij”.

3.2. W trakcie składania Rezerwacji – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

3.3. Na podany adres mailowy w ciągu 8 godzin roboczych zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.

3.4 W sytuacji, gdy LUXADA w danym terminie nie będzie miała możliwości zapewnić transportu, na które Klient złożył rezerwację Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie 8 godzin roboczych. Dopiero potwierdzenie Rezerwacji przez LUXADA jest jej przyjęciem.

3.5. Wysłanie przez Klienta Rezerwacji stanowi oświadczenie woli zawarcia z LUXADA umowy przewozu, zgodnie z treścią Regulaminu Przewozu.

3.6. Przyjmuje się, iż Klient zawiera umowę z firmą LUXADA w języku polskim.

3.7. Klient może również dokonać rezerwacji telefonicznie dzwoniąc na numer +48 888 999 143 lub wysyłając sms który powinien zawierać imię i nazwisko, datę wyjazdu, dokładny adres wyjazdu oraz adres docelowy.

4. Ceny i metody płatności

4.1. Ceny przewozów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

4.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego

Konto: 67 2910 0006 0000 0000 0228 8373

 1. d) gotówką u kierowcy przed rozpoczęciem podróży.

4.3. Przy przewozie grupy składającej się z co najmniej 3 osób LUXADA pobiera zaliczkę w wysokości połowy łącznej kwoty przewozu. Zaliczkę należy uiścić przelewem na numer konta bankowego 67 2910 0006 0000 0000 0228 8373 lub w biurze firmy LUXADA. O konieczności uiszczenia zaliczki LUXADA informuje drogą telefoniczną smsową lub mailową.

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

5.1. Klient może zrezygnować z planowanego przewozu w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed planowanym odjazdem. O fakcie odwołania rezerwacji należy poinformować firmę LUXADA przy pomocy poczty elektronicznej na adres: luxada@luxada.pl lub telefonicznie na jeden z numerów podanych na stronie internetowej firmy LUXADA.

5.2 W przypadku nieodwołania przewozu we wskazanym w punkcie wyżej terminie zaliczka nie jest Klientowi zwracana.

6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

6.1. LUXADA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania modułu rezerwacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów i Użytkowników.

6.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę LUXADA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej firmy LUXADA.

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej firmy LUXADA.

6.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony.

6.5. LUXADA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. Ochrona prywatności

7.1. LUXADA jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez firmę LUXADA wyłącznie w celu świadczenia usług będących przedmiotem jej działalności. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

7.2. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7.3. Klienci mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Klient posiada uprawnienie wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7.4. LUXADA zobowiązuje się chronić dane osobowe Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

7.5. Tematyka ochrony prywatności została szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie www.luxada.pl

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej firmy LUXADA.

page
Chcesz zarezerować przejazd? Kliknij w przycisk obok!
Zadzwoń